اکتشاف معدن چیست؟

 

اکتشاف معدن پردازشی برای یافتن سنگ های معدنی و تبدیل آن به معدن(یا مخلوطی از سنگها و مواد معدنی است که ذخیره اقتصادی داشته باشد) است؛ البته اکتشاف معدن بسیار فشرده تر، سازماندهی تر و حرفه ای تر از  پیجوئی صرف ماده معدنی بوده و با اینکه اکتشاف معدن هر از چندگاهی از خدمات پی جوئی بهره مند می شود، اما مراحل اکتشاف ماده معدنی بسیار پیچیده تر است.

پرسش های اصلی در اکتشاف معدن عبارتند از :

1)چه مقدار فلز یا ماده معدنی در سنگ وجود دارد؟

2)با چه نوع سنگی طرف هستیم؟ نوع سنگ چیست؟

3)ذخیره ماده معدنی چقدر است؟

4)چه نوع روش اکتشافی برای این معدن مناسب است؟

5)نقش اکتشاف معدن در این میان چیست؟

 

ماده معدنی چیست؟

ماده معدنی یک ماده مرکب سخت است که دارای یک ترکیب شناخته شده شیمیائی است. مثلاً سیلیس(SiO2) ، هماتیت(Fe2O3) و غیره.

ذخیره معدنی چیست؟

به رخنمون ماده معدنی یا فلزاتی گفته می شود که:

الف)دارای ترکیب بالائی بوده و ب)برای استخراج اقتصادی بوده و ج)توسط یکی از فن آوری های موجود در دنیا بتوان آنرا استحصال نموده و از آن کسب درآمد کرد.

کیفیت و گرید سنگ معدن چیست؟

گرید سنگ معدن به معنای اقتصادی بودن ماده معدنی یا فلز موجود در ذخیره سنگ معدن است.

 


 مراحل علمی اکتشاف معدن

 

 

 

 

 

عمليات اکتشاف ( اکتشاف معدن در معناي عام ) از دو مرحله اساسي تشکيل شده است، که اين مراحل عبارتند از:

(1) پيجويي

(2) اکتشاف

 

(1) پيجويي ( کسب اطلاعات مقدماتي)

اولين مرحله از مراحل اکتشاف مرحله پيجوي است که در صورت رضايت بخش بودن نتايج حاصل، آغاز عمر يک معدن خواهد بود.هدف اصلي پيجويي جستجو وتعيين محل يک آنومالي، يعني يک ناهنجاري زمين شناسي با مختصات يک کانسار کاني ميباشد.

اخذ تصميم در مورد نوع کاني و محلي که بايد در آن پيجويي صورت گيرد ،بخشي از برنامه کلي پيجويي و اکتشاف است و به عوامل گوناگوني از قبيل شرايط بازار، قيمت و ميزان عرضه و تقاضا ، کالاهاي جايگزين و قابل رقابت، توليد و رشد،شرايط جغرافيايي و زمين شناسي مستعد و جو سياسي و تجاري مناسب بستگي دارد.

از آنجا که اغلب کانسارها امروزه در سطح زمين و در معرض ديد نيستند روشهاي جستجوي مستقيم بايستي با روشهاي غير مستقيم تکميل شوند.

روشهاي مستقيم مانند آزمايشات فيزيکي و مشاهده اي، مطالعات زمين شناسي و نقشه برداري، نمونه برداري در پيجويي کانسارهاي غير فلزي و زغالسنگ که اغلب داراي رخنمون هستند يا در زير روباره هاي کم عمق واقعند، موفق ميباشند ولي براي کانسارهاي فلزي بکار گيري روشهاي غيرمستقيم مانند روشهاي ژئوفيزيکي،ژئوشيميايي و گياه شناسي زمين تقريبا هميشه اجتناب ناپذير است.

1) پيجويي زمين شناسي:

پيجويي زمين شناسي، بکار گيري علم پيدايش و تشکيل کانسار کاني،نقشه برداري ساختماني و تجزيه و تحليل هاي کاني شناسي و سنگ شناسي در کشف، تشخيص و ارزيابي پيگردهاي کاني است.

 کاربرد زمين شناسي براي جستجوي کاني شامل بررسي ويژگيهاي زايشي منطقه هدف، جمع آوري داده هاي بدست آمده در جريان هر يک از مراحل پيجويي و اکتشاف( نقشه برداري، مطالعات دگر ساني و زون بندي،پيمايش گمانه ها و مغزه ها،...) تفسير داده هاي زمين شناسي جمع آوري شده، يکپارچه و هم سنخ کردن کليه اطلاعات ديگر جهت هدايت جستجوي کانسار و ارزيابي آن ميباشد.

2) پيجويي ژئوفيزيکي و ژئوشيميايي:

الف) پيجويي ژئوفيزيکي :

در ميان روشهاي پيجوي غير مستقيم روش يا روشهاي ژئوفيزيکي در راس قرار دارند.

 در پيجويي هاي ژئوفيزيکي، تغييراتي را در شرايط زمين شناسي که ممکن است ناشي از وجود کانسارهاي کاني اقتصادي باشد، از فاصله اي مشخص کشف مي کنند. با استفاده از ابزارهاي بسيار حساس تغييرات خواص فيزيکي زمين ( ناهنجاريها ) انداره گيري مي شوند. اين ناهنجاريها ميتواند ناشي از وجود يک کانسار کانسنگ باشند يا نباشند ، ولي تشخيص اين امر پيچيده و مشکل است.

دامنه نفوذ روشهاي ژئوفيزيکي هوابرد تقريبا نامحدود است ولي نفوذ آنها در زمين بندرت از 90 متر فراتر مي رود. کاربرد ژئوفيزيک جهت پيجويي و اکتشاف در آغاز در صنايع نفت و گاز طبيعي شروع شد و بيشترين ميزان موفقيت را تا کنون در اين زمينه کسب کرده است. از طريق ژئوفيزيک همچنين ميتوان اطلاعات با ارزشي براي تهيه ي نقشه هاي زمين شناسي،که موقعيت فضايي کانسار (عمق، شکل،...) يا شکلهاي زمين ساختي(چينها،گسلها،...) را بيان ميکند، بدست آورد.

 هر روش جهت اندازه گيري خاصيت يا مشخصه خاصي است که براي کانيهاي مختلف متفاوت است در نتيجه ميتوان گفت براي هر کاني يا کانسار خاص از روشهاي ژئوفيزيکي خاصي ميتوان استفاده کرد. اين روشها عبارتنداز:

روش گراني، مغناطيسي، لرزه اي،الکتريکي، الکترومغناطيسي ، مقاومت ويژه ، قطبش القايي ، رايواکتويته،...

 ب) پيجويي ژئوشيميايي :

ژئوشيمي در مقايسه با ژئوفيزيک جديدتر است. پيجويي ژئوشيميايي تغييرات جزئي را که ناشي ار وجود ماده معدني(معمولا فلزي ) در نزديکي محل پيجويي است گشف ميکند، اين تغييرات در ترکيب شيميايي نمونه هاي گرفته شده از آب ، هوا ،خاک و گياهان اندازه گيري ميشود. بايد دانست که کشف اوليه ماده معدني با استفاده از روش ژئوشيمي فقط مقدمه و نقطه شروعي براي کشف مستقيم از طريق پيجويي زمين شناسي و يا پيجويي ژئوفيزيکي خواهد بود.

ژئوشيمي اغلب در مناطقی که زمين شناسي و ژئوفيزيک نسبتا کارايي نداشته باشند، کاراتر است. بطور کلي ژئوشيمي براي يافتن زغالسنگ، کانيهاي غير فلزي، بوکسيت، سنگهاي قيمتي يا کانسنگهاي آهن، منگنز ، کروميت و تيتان مورد استفاده قرار نميگيرند.

(2) اکتشاف:

اگر هدف پيجويي تعيين محل ناهنجاريهاي مربوط به کانسار کاني باشد، هدف اکتشاف تعيين حدود وارزيابي آنهاست.در اکتشاف، شکل هندسي، گستره و ارزش يک کانسار را با استفاده از تکنيک هايي مشابه پيجويي ولي با دقتي بيشتر تعيين مي کند .در اکتشاف به عنوان مرحله ي دوم در عمر يک معدن ، فرايند جستجو در جريان و از طريق فازهاي اکتشافی مقدماتی، عمومی و  تفصيلي ادامه مي يابد .

تفاوتهاي بارزي ميان پيجويي و اکتشاف وجود دارد که عبارتند از :

- محل (عمليات ) : در مرحله ي اکتشاف منطقه ي مورد بررسي از نظر وسعت کاهش مي يابد و مطلوبيت افزايش پيدا مي کند ، محل عمليات ازهوا به سطح زمين و زير زمين منتقل مي گردد . ژئوفيزيک سطحي جايگزين ژئوفيزيک هوابردي مي شود ، کارهاي زمين شناسي به نحو فزاينده اي به زير سطح زمين سوق داده شده و تکنيک هاي اکتشافي زير سطحي بيشتر به کار گرفته مي شوند .

- نمونه هاي فيزيکي : روشهاي مستقيم که شواهد فيزيکي عيني ارئه مي نمايند ، جاي خود را به روشهاي غير مستقيم اکتشافي مي دهند . از آنجا که امروزه بيشتر مواد معدني در دل زمين پنهان هستند ، براي به دست آوردن نمونه هاي واقعي از کاني بايستي روشهاي حفر زير زميني به کار گرفته شوند - معمول ترين اين روشها که امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند ، حفاري است .

 - اطلاعات (داده ها) : به منظور کاهش ريسک در جريان مرحله اکتشاف ، اطلاعات اساسي بيشتري درمورد کانسار هدف ، مورد نياز مي باشد.

به طور کلي مراحل پيشرفت در اکتشافات عبارتند از : 1) نواحي مطلوب تعيين شده به روش پيجويي از طريق تکنيک هاي اکتشافي به طور کامل مشخص مي شوند . 2) نمونه برداري هم به صورت بخشي و هم در کل منطقه ي مشخص شده در مرحله ي قبل و به بياني کانسار کاني صورت مي پذيرد و نمونه ها تجزيه مي شود . 3) اطلاعات حاصل از نمونه ها جهت انجام براورد تناژ و عيار به کار گرفته مي شوند و با استفاده از تناژ و عيار براورد شده مي توان درآمد حاصل را محاسبه کرد و مقدمات لازم براي انجام مطالعات امکان سنجي معدنکاري را فراهم نمود.

منبع: معدن ها


خدمات شرکت در زمینه اکتشاف معدن

Escondida Copper Mine, Chile

 

 Bingham Canyon Copper Mine, Utah 

 

Morenci Mine Mineral Mapping - Arizona, USA

 

 

 

 

 

 

چاهک اکتشافی - معدن چوچه بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

خدمات شرکت کاوشگران عصر گیتی در زمینه اکتشاف معدن شامل موارد زیر می گردد :

(1) مرحله سنجش از دور

(2) مرحله اکتشاف مقدماتی

(3) مرحله اکتشاف عمومی

(4) مرحله اکتشاف تفصیلی

 

(1) مرحله سنجش از دور

امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا سنجش از دور جزء لاينفک بسياري از پروژه هاي زمين شناسي است. کشور ما نيز با در اختيار داشتن منابع معدني فراوان و نيز به دليل مستعد بودن نسبت به بلاياي طبيعي چون زمين لرزه نيازمند بهره گيري از پتانسيلهاي سنجش از دور براي اکتشاف معادن و مديريت بلايا است.
زمين شناسي شامل مطالعاتي است در مورد شکل زمين،ساختارها و زير سطح زمين به منظور پي بردن به ايجاد فرايندهاي فيريکي و تغييرات پوسته زمين . به طور معمول از زمين شناسي براي اکتشاف وبهره برداري از منابع هيدروکربني ومعدني به منظور توسعه و بهبود کيفيت زندگي اجتماعي استفاده ميشود. زمين شناسي همچنين شامل مطالعاتي در مورد بلاياي طبيعي همچون زمين لرزه ،ريزش کوه ، آتشفشان وغيره است و بنابراين يک فاکتور اصلي براي مطالعات ژئوتکتونيکي براي پروژه هاي عمراني و مهندسي است.
سيستمهاي سنجش از دور و تکنيکهاي پيش رفته پردازش تصاوير امکانات مناسبي را براي آناليزهاي مکاني، طيفي، و زماني براي محققان، مديران و برنامه ريزان فراهم نموده است. از جمله مزاياي استفاده از سنجش از دور ، مقرون به صرفه بودن آن وامکان به روز زساني سريع مي باشد. 
سنجش از دور به عنوان ابزاري براي استخراج اطلاعات در موردساختار سطح زمين و ترکيبات زير سطح زمين استفاده مي شود، اما اغلب ترکيب اطلاعات حاصل از سنجش از دور با ديگر منابع اطلاعاتي، مشاهدات دقيقتري را حاصل ميکند.
داده هاي چند طيفي با استفاده از منحنيهاي بازتاب طيفي اطلاعات مفيدي در مورد سنگ شناسي وترکيبات سنگها به دست مي دهند. رادارها براي نمايش توپوگرافي وپستي وبلندي سطح استفاده مي شوند و بنابراين به ويژه هنگامي که با ديگر منابع داده ترکيب شوند بسيار مفيدند. سنجش از دور محدود به کاربردهاي مستقيم زمين شناسي نيست بلکه همچنين در پروژه هايي همچون طراحي مسير رسيدن به معادن و تهيه نقشه هاي اصلي زمين شناسي ، که اطلاعات زمين شناسي به آنها مرجع مي شوند يا تلفيق مي شوند، کاربرد دارد. به طور کلي استفاده از تصاوير سنجش از دور در زمين شناسي مزاياي زير را در بر دارد:

الف) امکان ديد وسيع منطقه

ب)توانايي آناليز باندهاي چند طيفي که با بهره گيري از آنها امکان شناخت مواد مختلف در زمين بالا مي رود

ج) قابليت تلفيق اطلاعات مختلف حاصل از سنجش از دور

مثلا تلفيق تصاوير اپتيکي با تصاوير راداري يا تصاوير حرارتي يا ترکيب اين تصاوير با داده هاي ارتفاعي و يا ديگر انواع اطلاعات چون نقشه هاي موضوعي ،اندازه گيريهاي زمين شناسي وغيره که زمين شناس را به کشف ارتباط بين خصوصيات طبيعي پديده هاي مختلف زمين نايل مي سازد. 
کاربردهاي سنجش از دور در زمين شناسي را مي توان به موارد زير خلاصه کرد:
تهيه نقشه هاي ساختار زمين وآناليزهاي زمين ، نمايش واحدهاي زمين شناسي ، نمايش جابجايي هاي زمين ، تهيه نقشه خطواره ها و شکستگي ها و تفسير زمين ساخت ناحيه بر اساس آن ، اکتشاف معادن ، نمايش بلاياي طبيعي ناشي از زمين ، زمين گياه شناسي ، زمين شناسي محيطي
.

شرکت کاوشگران عصر گیتی افتخار دارد تا با استفاده از تجربیات گرانبار دیگر کشورها در عرصه سنجش از دور به ارائه خدمت در این زمینه به معدنکاران ایرانی پرداخته و بدین وسیله از هزینه های بسیار سنگین اکتشاف عملیاتی برای معدنکاران کشور با بهره برداری صحیح و بهینه از دورسنجی جلوگیری به عمل آورد.

 

(2) مرحله اکتشاف مقدماتی

 

 1) مرحله شناسایی :
 مرحله شناسایی که بصورت عملیاتی اکتشافی در زون های ساختاری ـ متالوژنیکی در محدوده ورقه های 100000: 1 صورت می گیرد شامل اطلاعات زیر است :

الف) نقشه زمین شناسی 100000: 1
ب) نقشه ژئوشیمی 100000: 1
ج) اطلاعات ماهواره ها
د) اطلاعات ژئوفیزیک هوایی
ه) اطلاعات زمین شناسی اقتصادی
در نهایت لایه های اطلاعاتی فوق در سیستم G.I.S تلفیق و مناطق امید بخش جهت انجام عملیات اکتشافی مراحل بعدی پس از کنترل زمینی تعیین خواهد گردید.

 

2) مرحله پیجوئی :
 این مرحله شامل انجام عملیات اکتشافی در مناطق امید بخش است که در مرحله شناسایی مشخص شده اند عملیات اکتشافی در این مرحله در مقیاس 20000: 1انجام خواهد گرفت و شامل موارد زیر است: ( هر یک از موارد زیر بر اساس نوع ماده معدنی و گسترش آن قابل تغییر یا حذف می باشد)

 

3) بررسی های زمین شناسی و اکتشافی :
الف)‌ تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی با مقیاس 20000: 1 با استفاده از عکس های هوایی 20000 :1 و نقشه توپوگرافی به مقیاس 20000: 1،
ب) نمونه گیری جهت مطالعات پتروگرافی فسیل شناسی ، مقطع صیقلی ، XRF ، تجزیه شیمیایی به تعداد مورد نیاز بر حسب ماده معدنی و گسترش آن ،
ج) حفر ترانشه و چاهک بر روی زون های کانی سازی و انجام نمونه گیری سیستماتیک از آنها همراه با برداشت زمین شناسی ،
د) حفر یک یا دو گمانه اکتشافی در مناطق پتانسیل دار بر اساس اطلاعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در صورت لزوم.
 

 4)بررسی های ژئوفیزیکی :
عملیات ژئوفیزیکی در صورت لزوم بر روی مناطق پتانسیل دار پروفیل های شناسایی صورت می گیرد.
 

5) بررسی های ژئوشیمیایی :
در این مرحله بررسی های ژئوشیمیایی در مناطق امید بخش در مقیاس 20000: 1به صورت زیر انجام خواهد گرفت :
الف)
تهیه شبکه نمونه برداری در محدوده مورد نظر در مقیاس 20000: 1که از هر یک کیلومتر مربع 5 تا 20 نمونه اخذ خواهد شد.
ب)نمونه گیری از رسوبات آبراهه ای و آنالیز شیمیایی آن ها برای حد اقل 10 عنصر پاراژنز به روشهای مختلف ( روش آنالیز نمونه ها بر اساس نوع نمونه ، تیپ کانی سازی و حد تشخیص و آزمایشگاه خواهد بود )
ج)نمونه گیری جهت مطالعات کانی سنگین که معمولا به تعداد 10/1 نمونه های ژئوشیمی بوده و پس از مشخص شدن آنومالی ها در محدوده های آنومالی برداشت خواهد شد.
د)نمونه گیری از سنگ بستر پروفیل در صورت لزوم ( رگه ها و آثار کانی سازی ، آلتراسیون )
ه)پردازش داده ها برای عناصر پاراژنز ، تهیه نقشه های آنومالی و ارزیابی آنومالی ها به منظور اولویت بندی اکتشافی و ارائه گزارش.
 

6) تلفیق داده ها ی زمین شناسی و اکتشافی ، ژئوشیمیایی ، و ارائه گزارش پایانی :
در این مرحله گسترش منطقه معدنی (Target) تعیین و پتانسیل معدنی کانسار روشن می گردد.

 
(3) مرحله اکتشاف عمومی :
در این مرحله عملیات اکتشافی بر روی مناطق معدنی (targets) که در مرحله پی جویی ادامه عملیات اکتشافی بر روی آن پیشنهاد شده به صورت زیر انجام خواهد گرفت ( در این مرحله مقیاس عملیات اکتشافی 5000: 1 و یا بزرگتر خواهد بود.) :
 

1) بررسی های زمین شناسی و معدنی :
الف) تهیه نقشه زمین شناسی و معدنی 5000: 1با استفاده از عکس های هوایی 5000: 1 و در صورت امکان و ضرورت توپوگرافی 5000: 1که به طریقه فتوگرامتری تهیه شده است ( عکس های هوایی 5000:1 از 4 برابر نمودن عکسهای هوایی 20000: 1تهیه خواهد شد )
ب) نمونه گیری جهت مطالعات پتروگرافی ، مقطع صیقلی، XRF و تجزیه شیمیایی به تعداد مورد نیاز بر حسب نوع ماده معدنی
ج) حفر ترانشه و چاهک و گمانه انجام نمونه گیری سیستماتیک در امتداد آنها و برداشت زمین شناسی آنها
د) تغییر و تفسیر نتایج و ارائه گزارش
 

2) بررسی های ژئوفیزیکی :
انجام عملیات ژئوفیزیکی بر روی منطقه معدنی زون کانی سازی جهت تعیین گسترش عمقی آن ( تعیین شبکه فاصله پروفیل ها و روش عملیات بر اساس نوع ماده معدنی و گسترش زون کانی سازی خواهد بود. )
 

3) اکتشافات ژئوشیمیایی :
در این مرحله در منطقه معدنی بررسیهای ژئوشیمیایی بر اساس نمونه گیری از سنگ لیتوژئوشیمیایی یا پروفیل خاک به صورت زیر انجام خواهد گرفت :
الف) تعیین شبکه نمونه برداری به صورت پروفیل های موازی عمود بر گسترش طولی زون کانی سازی که بر اساس نوع نمونه و روند کانی سازی مشخص می گردد و معمولا به صورت 20*100 ، 40*100 و یا 50*50 خواهد بود. نمونه برداری از سنگ بصورت تکه ای و در هر ایستگاه بطور متوسط حدود یک کیلوگرم نمونه حدود 10 تکه بطوریکه فاصله نقاط نمونه برداری را بپوشاند ، در حالیکه نمونه گیری از خاک پس از انجام مطالعات توجیهی از زون مناسب پروفیل خاک صورت خواهد گرفت.
ب) آنالیز شیمیایی نمونه ها برای 8 تا 10 عنصر پاراژنز.
ج) پردازش داده ها ،تهیه نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی ، تعبیرو تفسیر نتایج و تلفیق داده ها ی زمین شناسی و ژئوفیزیکی ، تعیین محدوده کانسارو انتشار کانی سازی در دو بعد سطحی و یک بعد عمقی احتمالی.
 

4) حفر گمانه های اکتشافی :
این مرحله پس از اتمام بررسی های زمین شناسی ـ اکتشافی ژئوشیمیایی و عملیات ژئوفیزیکی صورت خواهد گرفت و شامل موارد زیر است :
الف) تلفیق داده های زمین شناسی و معدنی ، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی و تعیین نقاط حفاری،
ب) جاده سازی و ایجاد سکوی حفاری برای حفر یک یا چند گمانه آزمایشی،
ج) حفر گمانه های اکتشافی بصورت محدود و برداشت و نمونه گیری از آنها.
 

 5) آزمایشات فرآوری :
برداشت یک نمونه نماینده از زون کانی سازی و انجام آزمایشات تکنولوژی اولیه ( در مقیاس آزمایشگاهی ) بر روی آن.
 

6) تلفیق داده ها و ارائه گزارش پایانی :
تلفیق کلیه داده ها ، تخمین شکل و عیار و ساختار ماده معدنی ‌، تعیین ذخیره تقریبی و سطح فرسایش کانسار و مشخص نمودن ادامه کار جهت اکتشافات مرحله بعدی.


(4) مرحله اکتشاف تفصیلی :
این مرحله پس از اخذ نتیجه مطلوب از انجام مرحله اکتشاف عمومی و بر اساس برنامه پیشنهاد شده بر روی زون کانی سازی ( کانسار) در مقیاس های 500: 1یا 1000: 1 یا 2000: 1 بر حسب نوع ماده معدنی و گسترش زون کانی سازی انجام خواهد گرفت و شامل موارد زیر است :‌
الف) تهیه نقشه زمین شناسی ـ توپوگرافی محدوده کانسار های 500: 1 یا 1000: 1 ، 2000: 1 متناسب با ایجاد و نوع ماده معدنی و ویژگی های زمین شناسی ـ معدنی آن،
ب) نمونه گیری جهت مطالعات پتروگرافی ، مقطع صیقلی، XRF و تجزیه شیمیایی به تعداد مورد لزوم بر حسب نوع ماده معدنی و گسترش آن ،
ج) حفر ترانشه و چاهک و برداشت زمین شناسی و نمونه گیری از آنها،
د) عملیات ژئوفیزیکی در امتداد پروفیل هایی عمود بر گسترش طولی زون کانی سازی به فواصل مورد لزوم،
ه) تعیین شبکه حفاری و حفر گمانه های اکتشافی بر روی مناطق آنومالی ژئوفیزیکی همراه با برداشت مغزه ها و نمونه گیری از آنها،
و) ارزیابی ژئوشیمیایی بر اساس نمونه های اخذ شده از ترانشه ها و گمانه های اکتشافی به منظور تعیین روند زون کانی سازی و کشف ذخایر پنهان ،
ز) برداشت یک یا دو نمونه نماینده از سایر کانسار و انجام آزمایشات تکنولوژی در مقیاس نیمه تفصیلی بر روی آنها ،
ح) تعیین شکل کانسار و عیار میانگین و ذخیره قطعی کانسار،
ط) انجام مطالعات فنی ـ اقتصادی  بر روی کانسار.
ی) تلفیق کلیه داده ها ، تعبیر و تفسیر نتایج و ارائه گزارش پایانی

.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید.ه